wersja polskaenglish version wersja polska

Rodzice Nauczyciele Wychowawcy Warto wiedzieć Młodzież Dzieci Żarty... O sobie
2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Konkurs Literacki
Dyscyplinowanie
Grupa wychowawcza
Diagnoza grupy
Program
Projekt I
Projekt II
To też resocjalizacja
Poradnictwo zawodowe
Klub Fair Play


POLECAM

DorPos

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA


Publikowane: „Przegląd Oświatowy Nr 12/452 (15 czerwca 2012 r.)

 

PROGRAM

edukacyjno-wychowawczy pod hasłem:

 „Żyć według Janusza Korczaka”

 

Motto:

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie…
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny…

 

Janusz  Korczak, Dzieła, T.7, Jak kochać dziecko.

 

 

I.                  WSTĘP

Ustanowiony przez Sejm RP, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka jest doskonałą okazją, aby przybliżyć wychowankom i ich rodzinom sylwetkę i działalność tego znakomitego pedagoga i wychowawcy dzieci zepchniętych na margines życia społecznego, którego idee torowały drogę dla nowatorskiego spojrzenia na dziecko – małego człowieka, któremu przynależne są wszelkie prawa
i równouprawnienie w korzystaniu z nich.

Jest to też okazja, aby wzbudzić w naszych podopiecznych refleksję nad kolejami własnego życia, nauczyć szacunku dla drugiego człowieka, pomóc ukształtować
na nowo swój system wartości oraz stworzyć klimat do poszukiwania autorytetów godnych naśladowania.

II.               ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zajęcia realizowane w ramach programu wzbogacą ofertę zakładu skierowaną
do wychowanków i ich rodzin i korelują z planami pracy wychowawczej na rok szkolny 2011/2012. Poprzez dodatkowe formy oddziaływań zamierzamy realizować zadania placówki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości bardziej efektywnie, co powinno podnieść ich skuteczność i wzmocnić dążenia wychowanków nakierowane na zmianę postaw i funkcjonowania społecznego.

Ukazując postać Janusza Korczaka i jego działalność wśród dzieci zepchniętych
na margines życia społecznego chcemy pokazać naszym wychowankom, że trud resocjalizacji i pracy na rzecz przywrócenia poczucia wartości i godności każdej osoby ludzkiej (bez względu na wiek, religię, czy pochodzenie) jest potrzebny
w każdym czasie, zaś o jego skuteczności decydują osobisty wysiłek podopiecznych, ich chęć zmiany postaw i  wiara w to co robią pod kierunkiem swoich wychowawców.

Chcemy także pokazać naszym wychowankom, że powinni czynnie włączyć się w budowanie sprawiedliwego świata poszukując autorytetów wśród  Wielkich Polaków (dziś nieco zapomnianych, lecz godnych naśladowania) czerpiąc od nich pozytywne wzorce działania, systematycznej pracy dla dobra wspólnego i wierności ideom, które głosili i za które czasem przyszło im umierać.

III.           INDEKS PLANOWANYCH ZADAŃ.

 1.  Grupowy Komitet Obchodów „Roku Korczakowskiego”.

 2.  Lekcja biblioteczna.

 3.  Nawiązanie kontaktów z podmiotem korczakowskim.

 4.  Udział w zakładowym konkursie wiedzy.

 5.  Udział w zakładowym konkursie plastycznym.

 6.  Organizacja międzyzakładowego konkursu literackiego.

 7.  Warsztaty literackie.

 8.  Mój nauczyciel, którego cenię i pamiętam.

 9.  Janusz Korczak: wychowawca, przyjaciel, bohater – panel dyskusyjny
      na podstawie fragmentu filmu A. Wajdy pt. „Janusz Korczak”.

              10.  Janusz Korczak w moim domu, czyli jakim rodzicem będę ja.

              11.  Mamo, Tato – bądź dla mnie „Korczakiem” – program słowno-
                     muzyczny dla rodziców w ramach „Szkoły rodziców”

              12.  Żyć według wartości. Janusz Korczak  i  św. Maksymilian M. Kolbe:
                      jeden czas – dwie drogi.

IV.             ZADANIA SZCZEGÓŁOWE.

ü             Grupowy Komitet Obchodów „Roku Korczakowskiego”.

Informację o ogłoszeniu przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka wychowankowie przyjęli z zainteresowaniem i wyrazili chęć lepszego  zapoznania się z działalnością J. Korczaka, skoro został tak uhonorowany. Uznali zatem, że powinni sami zadbać o to, aby móc proponować różne formy działań. Tak zrodził się pomysł powołania Grupowego Komitetu Obchodów „ROKU  KORCZAKOWSKIEGO”; wybrali zarząd, który będzie kierował realizacją związanych z tym zadań.

ü             Lekcja biblioteczna.

To cykl zajęć organizowany we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną Filia w Świdnicy i składać się będzie z 3 elementów:

-  spotkanie z pracownicą biblioteki w internacie zakładu, podczas
   którego wychowankowie dowiedzą się o działalności i spuściźnie
   pisarskiej Janusza
   Korczaka.

-  lekcja w bibliotece dla 3 wychowanków, którzy nauczą się jak
   korzystać ze zbiorów bibliotecznych, gdzie i jak szukać potrzebnych
   informacji, poznają pracę bibliotekarzy.

-  przekazanie zdobytej wiedzy i informacji pozostałym wychowankom.

ü             Nawiązanie kontaktów z podmiotem korczakowskim.

Nawiązanie kontaktów z placówką oświatową, której patronem jest Janusz Korczak ma na celu pokazanie wychowankom, że wielu ludzi zna działalność Janusza Korczaka, ceni jego dokonania i nie wstydzi się brać z niego przykład, stawiać za wzór godny naśladowania.

ü             Udział w zakładowym konkursie wiedzy.

Zmotywowanie wychowanków do udziału w imprezie organizowanej w internacie zakładu – przebieg według reguł ustalonych przez organizatora.

ü             Udział w zakładowym konkursie plastycznym.

Zmotywowanie wychowanków do udziału w imprezie organizowanej w internacie zakładu – przebieg według reguł ustalonych przez organizatora.

ü             Organizacja międzyzakładowego konkursu literackiego.

Wychowankowie wystąpili z inicjatywą współorganizacji konkursu literackiego
i zamierzają zaprosić do udziału dziewczęta i chłopców z innych placówek resocjalizacyjnych. Są zdania, że działalność i idee Janusza Korczaka są godne  szerokiego upowszechnienia wśród młodzieży i ich rodzin. Podjęli się zająć częścią techniczno-organizacyjną konkursu, np. przygotowaniem sali na uroczyste zakończenie konkursu, obsługą gości itp. Są też chętni do udziału w konkursie,
bo chcą w ten sposób przyczynić się do propagowania idei korczakowskiego wychowania.
Nawiązujemy kontakty z instytucjami i osobami prywatnymi mającymi przygotowanie merytoryczne i doświadczenie, aby poprzez współpracę stworzyć bazę do realizacji zamierzenia.

ü             Warsztaty literackie.

Korzystając z zaangażowania się wychowanków w obchody „ROKU  KORCZAKOWSKIEGO” zorganizujemy spotkania z osobami mającymi w swym dorobku twórczość poetycko-literacką. Wychowankowie podczas tych spotkań nauczą się podstaw tworzenia tekstu, będą mogli zapoznać się z warsztatem pisarskim, nabędą umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w szkole.

Nawiązaliśmy współprace z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza
w Świdnicy, w którym pracuje nauczyciel-polonista i literat i mamy już wstępną zgodę na przeprowadzenie nieodpłatne zajęć z naszymi wychowankami.

ü             Mój nauczyciel, którego pamiętam i cenię.

 

Spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, który opowie o swojej szkole, nauce, pracy naukowej i nauczycielu z lat szkolnych, który zainspirował go do podjęcia  kierunku studiów, a w konsekwencji dokonania takiego właśnie wyboru kariery życiowej i zawodowej.

ü             Janusz Korczak: wychowawca, przyjaciel, bohater –panel dyskusyjny
 na podstawie fragmentu filmu A. Wajdy pt. „Janusz Korczak”.

Panel dyskusyjny wychowanków, podczas którego chłopcy będą mieli sposobność wypowiedzenia poglądów i osobistych refleksji o dokonaniach Janusza Korczaka jako pedagoga, opiekuna-wychowawcy i obrońcy praw dzieci.

ü             Janusz Korczak w moim domu, czyli jakim rodzicem będę ja.

   W oparciu o wiedzę o działalności Janusza Korczaka i osobiste
    doświadczenia wychowanków - zainspirujemy ich do refleksji nad
    swoim zachowaniem i rolą ojca w przyszłej własnej rodzinie.
    Rozbudzimy zainteresowanie poszukiwaniem autorytetu lub bohatera
    godnego naśladowania. Zajęcia pomogą zbudować atmosferę pracy nad
    samowychowaniem pod kierunkiem wychowawców-patronów.

ü             Mamo, Tato – bądź dla mnie „Korczakiem” – program słowno-muzyczny dla rodziców w ramach „Szkoły rodziców”.

Program przygotowany i zaprezentowany rodzicom i rodzeństwu przez wychowanków pozwoli im pochwalić się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Będzie też znakomitą okazją do spopularyzowania postaci i działalności Janusza Korczaka w ich środowisku rodzinnym. Mamy nadzieję wzbudzić w rodzicach naszych wychowanków refleksję nad ich rodzicielskimi postawami i zaangażowaniem w wychowywanie własnych dzieci.
Żyć według wartości. Janusz Korczak  i  św. Maksymilian M. Kolbe: jeden czas – dwie drogi.

Nawiązanie kontaktu z Wyższym Seminarium Diecezji Świdnickiej i zaproszenie przedstawiciela do udziału w debacie o działalności i postawach moralnych dwóch Polaków żyjących w tym samym czasie, o wierności własnym przekonaniom, słuszności postępowania i trudnych wyborach, o życiu godnym, poszanowaniu wartości i miłości drugiego człowieka.

V.                 CELE.

V.1. Cele ogólne.
         
- propagowanie postaci i działalności Janusza Korczaka.

- kształtowanie postaw altruistycznych i wyczulanie na potrzeby
   innych ludzi.

- zachęcanie do poszukiwania autorytetów wśród pozytywnych
  bohaterów historii ojczystej.

- łagodzenie skutków pobytu w placówce.

      V.2. Cele pośrednie.
         
- przygotowanie wychowanków do pełnienia ról rodzicielskich
             opartych na pozytywnych wzorcach i rozumieniu potrzeb dziecka.

- propagowanie pozytywnych relacji rodzinnych opartych na empatii
  i wzajemnym szacunku.

- przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

   V.3. Cele wychowania.
         
- kształtowanie postaw pożądanych i społecznie aprobowanych.

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

- propagowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego
  od nauki.

   V.4. Cele kształcenia.

- zapewnienie niezbędnej wiedzy i informacji.

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności.

- zachęcanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, zbierania
   informacji i nabywania nowych umiejętności.

- łączenie i wykorzystywanie nauki szkolnej i wiedzy potocznej.

- zapoznawanie wychowanków z funkcjonowaniem różnych instytucji.

VI.             METODY PRACY.

Realizując program przyjmujemy strategię edukacyjną (wymagającą metod aktywizujących) jako najbardziej skuteczną, bo wymuszającą na wychowanku nie tylko zmianę postawy, ale co ważniejsze – sposobu myślenia.

Zasada - zgodnie, z którą dobierać będziemy formę zajęć wywodzi się z treningu umiejętności i wnioskowania moralnego, zmuszającego wychowanka do dodatkowych przemyśleń i wywołującego potrzebę rozmowy z kimś bliskim (ważnym). Będzie to sprzyjać tworzeniu klimatu bezpieczeństwa w grupie i stworzy dodatkową płaszczyznę bardziej bezpośredniego kontaktu z wychowawcą i między wychowankami.

Zadania realizowane w zespołach mają na celu zapoznanie wychowanków

z funkcjonowaniem instytucji, urzędów oraz zbieranie informacji niezbędnych

do opracowania problematyki i przekazania zdobytej wiedzy kolegom.

Metoda projektu i wzajemnego uczenia się z zastosowaniem technik działania i wkładu uczestników pokaże wszystkim chłopcom wartość nauki, uświadomi im posiadaną wiedzę szkolną i potoczną, pomoże i zachęci do uzupełniania wiedzy o treści nowe
i niezbędne oraz stworzy właściwe warunki i atmosferę do zmiany myślenia, postaw
i budowania własnej przyszłości.

 

VII.          SPODZIEWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE.

Program powstał w wyniku dyskusji z wychowankami o możliwościach zorganizowania  obchodów „Roku Korczakowskiego” w warunkach internatu zakładu poprawczego

i jest kolejnym eksperymentem wzbogacającym ofertę placówki a zastosowane w nim nowatorskie formy pracy z wychowankami rozbudzą w nich potrzebę zwiększenia
wysiłków i lepszego przygotowania się do ponownego wejścia w społeczność lokalną,
z której przed kilku laty, na mocy wyroku sadowego, zostali wyizolowani.
Poznawanie świata poprzez dokonania i czyny ludzi godnych podziwu i naśladowania ułatwi im zrozumienie i zinternalizowanie wymogu dostosowania się do oczekiwanego od nich przestrzegania norm prawnych i moralnych.  Interesujący i niekonwencjonalny sposób realizowania zamierzeń wyzwoli w wychowankach aktywność, zachęci ich do podejmowania inicjatyw i kreatywności. Trudno więc, możliwe do osiągnięcia, efekty wychowawcze przecenić.

Grupa będzie funkcjonowała lepiej, niż dotychczas, a u wszystkich wychowanków zmniejszy się sprzeciw wobec zastosowanego środka poprawczego , gdyż własną postawą i staraniem będą przyczyniać się do łagodzenia w swych odczuciach osobistych skutków pobytu w placówce o charakterze izolacyjnym.

Postawa i działalność Janusza Korczaka – co niezmiernie ważne – stanie się dla nich wzorem postrzegania innych ludzi, a szczególnie dzieci narażonych niezasłużenie

na niewłaściwe traktowanie , „samotność w tłumie” i zmarginalizowanie społeczne.

Dostarczając wiedzy – stwarzamy sytuację pedagogiczną zmuszającą naszych wychowanków do refleksji nad ich osobistymi wyborami.

VIII.      DOKUMENTACJA.

 

Wszelkie oddziaływania będą dokumentowane zapisami w „Dzienniku zajęć” oraz w „Tygodniowych Planach Zajęć”. Ponadto prowadzona będzie kronika spotkań, wizyt, prac zespołowych i indywidualnych obrazujących aktywny udział wychowanków
w realizacji programu.

IX.             ANEKS.

1. List wychowanków grupy III ZP do Głównego Wizytatora
    Ministerstwa Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń
    i Probacji z prośbą o objęcie honorowym patronatem  organizowanego
    przez nich międzyzakładowego konkursu literackiego pt. „Janusz
    Korczak: wychowawca, przyjaciel, bohater; czyli rzecz o idei
    wychowania w miłości – bez przemocy”
w związku z obchodami
    ustanowionego przez Sejm RP roku 2012 ROKIEM JANUSZA
    KORCZAKA.

2. List do wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych
    podległych Ministerstwu Sprawiedliwości.

3. Regulamin międzyzakładowego konkursu literackiego pt.
    Janusz  Korczak: wychowawca, przyjaciel, bohater; czyli rzecz
    o idei wychowania w miłości – bez przemocy”
organizowanego przez
    wychowanków grupy III ZP w związku z obchodami ustanowionego
    przez Sejm RP roku 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA.

Witaj !
Kliknij aby się zalogowaćZaloguj się
Wyszukiwarka

SUBSKRYPCJA
Powiadomienia o promocjach, nowościach i zmianach w serwisie.

dodaj
usuńpolityka prywatności     regulamin     napisz do nas